Podávanie žiadosti

Na pracovisku nášho zariadenia nachádzajúcom sa na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši poskytujeme sociálnu službu celoročnou pobytovou formou v:

 • v špecializovanom zariadení so zameraním prioritne na seniorov s diagnózami Alzheimerova demencia, demencia rôzneho typu etiológie, Parkinsonova choroba a organický psychosyndróm,
 • v domove sociálnych služieb (do konca roka sa transformujú miesta na špecializované zariadenie,
 • zariadení pre seniorov (v období piatich rokov je plánovaná transformácia kapacít na špecializované zariadenie, preto už nové žiadosti neprijímame a miesta obsadzujeme z doterajšej evidencie žiadateľov).

Nárok na takúto službu je podmienený odkázanosťou na sociálnu službu - je teda potrebné vybaviť rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (určuje druh sociálnej služby) a posudok o odkázanosti na sociálnu službu (určuje mieru odkázanosti občana na pomoc inej osoby).

O posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení treba požiadať:

 • Žilinský samosprávny kraj v prípade:

  1. že má občan diagnostikované niektoré z ochorení: Parkinson, Alzheimer, pervazívna vývinova porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, ťažký organický psychosyndróm a iné.
  2. Pri týchto diagnózach riešite odkázanosť na sociálnu službu poskytovanú v Špecializovanom zariadení.

Na Úrad ŽSK (Komenského 48, 011 09 Žilina) posielate vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a kópie max. 6 mesiacov starých lekárskych nálezov k príslušnej diagnóze. Telefonické kontakty na pracovníčky na odbore sociálnych vecí Úradu ŽSK, v prípade, že by ste sa potrebovali poradiť, prípadne si skonzultovať nejaké informácie:

 • Mgr. Kadíková - 041/50 32 153,
 • Mgr. Lengyelová - 041/50 32 106,
 • Bc. Smidová - 041/50 32 139,
 • Mgr. Jantošková - 041/50 32 124.

Keď už máte vydané rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu zo ŽSK môžete kontaktovať jednotlivé zariadenia sociálnych služieb vo veci podania Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby do konkrétneho zariadenia sociálnych služieb, ktoré si vyberiete. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby môžete podať aj do viacerých zariadení sociálnych služieb súčasne. K dispozícii je zoznam kontaktov na zariadenia sociálnych služieb v okolí Liptovského Mikuláša (skratka ZpS = zariadenie pre seniorov (vo veci odkázanosti treba osloviť Obec alebo Mesto príslušné k trvalému pobytu žiadateľa), DSS = domov sociálnych služieb, skratka ŠZ = špecializované zariadenie).

Ak sa rozhodnete podať žiadosť do nášho zariadenia, je potrebné doručiť nám osobne alebo poštou nasledovné formuláre:

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - je potrebné vypísať len meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, v ..., dňa ... a podpis občana,
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby - podpis občana na tlačive je potrebné overiť,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (vydá Úrad ŽSK),
 • kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu službu (vydá Úrad ŽSK),
 • kópiu aktuálneho rozhodnutia o dôchodku (zasiela občanovi sociálna poisťovňa). V prípade, že sa jedná o manželov, je potrebné zdokladovať dôchodky oboch manželov, nakoľko ich príjem sa spoluposudzuje,
 • kópiu plnomocenstva/opatrovníctva, ak tlačivá podpisuje splnomocnenec, resp. opatrovník žiadateľa.

Ak bude žiadosť kompletná, občana zapíšeme do evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení. V prípade, že sa v našom zariadení uvoľní miesto, oslovujeme záujemcov o poskytnutie sociálnej služby z evidencie prijatých žiadostí.
Nie sme schopní ihneď po podaní žiadosti občanovi ponúknuť miesto, žiadosť zaraďujeme do evidencie a je potrebné na voľné miesto čakať.

Svoju žiadosť môžete sledovať na našej web stránke v záložke Dokumenty - Evidencia žiadateľov. Z dôvodu ochrany osobných údajov sú tam žiadosti vedené podľa čísla rozhodnutia o odkázanosti, nie podľa mena žiadateľa. Táto evidencia je raz mesačne aktualizovaná.

Ak by ste potrebovali niečo vysvetliť alebo si ujasniť, môžete kontaktovať sociálne pracovníčky v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 15:00 hod. telefonicky alebo e-mailom: 044/55 33 327, ddlm.socialne@vuczilina.sk.
V prípade, že by ste nás chceli navštíviť osobne, je lepšie vopred sa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov informovať o prítomnosti sociálnych pracovníčok v zariadení a dohodnúť si termín osobného stretnutia.

Súbor Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Súbor Vyhlásnie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu PDF icon Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Súbor Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Súbor Zoznam kontaktov na ZSS v okolí LM
 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií