Podbreziny

V zariadení pre seniorov (ZPS) sa poskytuje sociálna služba formou celoročnej pobytovej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) zabezpečuje

 • záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

CSS ANIMA poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 43 prijímateľov

V domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (od 1.1.2015 fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku) , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov.

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

CSS ANIMA poskytuje sociálnú službu v domove sociálnych služieb formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 15 prijímateľov

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov a má zdravotné postihnutie , ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa:

a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

CSS ANIMA poskytuje sociálnú službu v špecializovanom zariadení formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 70 prijímateľov

Služba včasnej intervencie (SVI) Podľa § 33 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme službu včasnej intervencie dieťaťu do 7 rokov ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

V rámci služby včasnej intervencie sa:

a) poskytuje

 • špecializované sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,

b) vykonáva

 • stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
 • preventívna aktivita.
 • V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.

Službu včasnej intervencie poskytujeme podľa výberu a možností konkrétnej rodiny:

Terénnou formou: služba je poskytovaná prostredníctvom poradcov včasnej intervencie v prirodzenom domácom prostredí dieťaťa.

Ambulantnou formou: prebieha v zariadení CSS ANIMA vo vyhradených priestoroch, kde sú vytvorené vhodné podmienky, kam rodičia či poverená osoba s dieťaťom dochádzajú.

Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Obedy je možné odoberať na základe zmluvy o dodávke stravy aj pre seniorov a občanov so ZP, ktorí nie sú klientmi zariadenia.

Duchovná starostlivosť pre veriacich

Pre veriacich prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení máme zriadenú kaplnku v ktorej sa pravidelne stretávajú s duchovnými podľa príslušného vierovyznania.

Klienti môžu v prípade záujmu využiť platené služby priamo v zariadení: masér, kaderník, pedikúra.

 

 


 

 

 

 

 

 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií