O nás

HistóriaHistória

Súčasné zariadenie bolo zriadené Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši dňa 01.01.1990 ako Domov penzión pre dôchodcov. Od 24.07.1996 prešlo pod správu Krajského úradu v Žiline. Dňa 01.07.1998 Krajský úrad v Žiline vydal novú zriaďovaciu listinu so zmenou názvu na Domov dôchodcov a dodatkom k zriaďovacej listine zo dňa 01.01.2002 vznikol Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.   S účinnosťou od 01.07.2002 bolo zariadenie delimitované na Žilinský samosprávny kraj a so zariadením bol zlúčený aj útulok. Dňa 01.07.2007 bolo so zariadením zlúčené Krízové stredisko “Pálkovo centrum“.

Súčasnosť

S účinnosťou od 01.06.2010 sa zmenil názov zariadenia na: Centrum sociálnych služieb ANIMA, ktoré má v súčasnosti vytvorené nasledovné prevádzky:SídloSídloSídloSídloSídlo

PODBREZINY

ZpS - Zariadenie pre seniorov

DSS - Domov sociálnych služieb

ŠZ - Špecializované zariadenie

SVI - Služba včasnej intervencie

PALÚDZKA

Prevádzka "Pálkovo centrum" 

 

NÁBREŽIE

              Útulok

Sídlo

Budova ZpS, DSS, ŠZ a SVI sa nachádza v severovýchodnej časti Liptovského Mikuláša, katastrálne územie Okoličné, na sídlisku Podbreziny. Je situovaná medzi riečkou Smrečiankou a hájom Nicovô. Jej poloha zabezpečuje kľud a pohodu pre klientov. Centrum mesta je vzdialené približne 5 km.

Pracovisko “Pálkovo centrum“ sa nachádza v Palúdzkej, miestnej časti Liptovského Mikuláša, v areáli Liptovsko Mikulášskej nemocnici.

Útulok sa nachádza na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1177 v Liptovskom Mikuláši.

Predmet činnosti

Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana:

Formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

- pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 43 prijímateľov

- pre dospelé fyzické osoby ktoré nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb s kapacitou 15 prijímateľov

- pre dospelé fyzické osoby so  zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 70 prijímateľov

Formou pobytovej sociálnej služby na čas určitý:

- pre maloleté deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a sú zo sociálne znevýhodneného prostredia v krízovom stredisku s kapacitou 8 prijímateľov

 

- pre osoby zažívajúce násilie a posttraumatický stres (najmä matky s deťmi) v zariadení núdzového bývania s kapacitou 6 osôb

- pre osoby (mužov) v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie svojich základných životných potrieb, nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Doba pobytu je zmluvne vymedzená na 3 mesiace, vplyvom rôznych dôvodov sa môže predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť v útulku s kapacitou 12 osôb

Formou ambulantnej a terénnej sociálnej služby:

v poradenskom centre pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti

pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov prostredníctvom služieb včasnej intervencie

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb

V zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení sú prijímatelia ubytovaní v dvoch spojených 4-podlažných budovách. Izby sú jednoposteľové alebo dvojposteľové a pri ubytovaní sa dbá na osobnostné predpoklady a individuálne potreby. Prijímatelia majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, modlitebňu, reminiscenčnú miestnosť, dve pracovné miestnosti a knižnicu. Súčasťou zariadenia je udržiavaná záhrada s altánkom a lavičkami, ktorá spolu s pešou zónou v blízkom okolí vytvára areál vhodný na oddych a prechádzky.  Prostredie zariadenia vytvára predpoklady na plnohodnotný život prijímateľov, ktorí okrem slávnostných spoločenských podujatí, majú možnosť venovať' sa voľno - časovým aktivitám aj vo všedné dni. Zariadenie umožňuje otvorený kontakt s príbuznými, ale aj s ostatnými občanmi sídliska Podbreziny. Zariadenie má vlastnú práčovňu a kuchyňu.

 

 

V útulku sú prijímatelia ubytovaní v jedno, dvoj, troj a štvorposteľových izbách. K dispozícii majú svoju vlastnú posteľ, skriňu na osobné veci a nočný stolík, v každej izbe je spoločný stôl a stoličky. V priestoroch budovy je aj spoločná kuchyňa, kompletne zariadená na prípravu a podávanie jedla, spoločná kúpeľňa s práčkou a spoločné WC. Každý obyvateľ si môže pri nástupe priniesť svoje osobné veci v primeranom množstve. Pracovníci útulku sa okrem každodenného sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov snažia aktívne zapájať obyvateľov do pracovných činností, ktoré sa bežne vykonávajú v každej domácnosti. V útulku nie je povolené požívať alkohol, ani iné návykové látky.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB