Služby

Centrum sociálnych služieb ANIMA poskytuje na jednotlivých pracoviskách nasledujúce služby:

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie (Podbreziny)
Poskytuje služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Terapie poskytované v ZpS, DSS a ŠZ (Podbreziny)

Ergoterapia – liečba prácou

Na pracovisku ZpS, DSS a ŠZ sú zriadené dve tvorivé dielne. V nich klienti vyrábajú rôzne darčekové a dekoratívne predmety. Pod vedením zamestnancov – ergoterapeutov pracujú s rôznymi materiálmi: papier, látka, vlna, prírodniny, sadra a iné. Klienti tvorivé dielne veľmi radi navštevujú, práca v nich im prinášala pocit užitočnosti, spokojnosti a príjemne stráveného voľného času. Vyrobené predmety skrášľujú interiér zariadenia. Mnohé z nich slúžia ako darčeky na spoločenských podujatiach v zariadení. Výrobky sú tiež vystavené na rôznych výstavách.

Hipoterapia

Je špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Je určená o. i. osobám so zmyslovými a duševnými poruchami.
V roku 2011 bola nadviazaná spolupráca s podnikateľkou pani Jančuškovou z firmy Gazdáčik. Záujem o stretnutia s koníkmi je zo strany klientov veľký, vždy sa na nich zúčastňuje min. 20 – 25 klientov. Viacerí klienti radi využijú možnosť kone pohladkať, alebo ich vyčesať kefami. Odvážnejší klienti sa na koníkoch aj prevezú.

Canisterapia

Na Slovensku je pomerne novou formou terapie, pri ktorej sa používa pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie človeka. Uplatňuje sa najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda. V roku 2015 bola nadviazaná spolupráca s pani Čenkovou, majiteľkou psíka Dobyho. V nepravidelných intervaloch obaja navštevujú klientov zariadenia a svojou prítomnosťou im vždy dokážu spríjemniť deň.

Muzikoterapia

Je liečba hudbou, ktorá využíva upokojujúce účinky hudby, pomáha odbúravať stres a agresiu. Reaguje na alarmujúce duševné preťaženie, na vnútorné krízy, traumy a stresy súčasného človeka. Terapeutické stretnutia sa konajú raz za týždeň. Sú zamerané na skupinový spev ľudových piesní, počúvanie relaxačnej a inštrumentálnej hudby. Klienti využívajú aj základné Orffove hudobné nástroje. Príležitostne sú klienti pri speve sprevádzaní hrou na elektrickom klavíri.

Zaujímavá je aj činnosť spevokolu „Lipka“, ktorý pôsobí už 17 rokov.

Pri desiatom výročí otvorenia nášho zariadenia (dňa 6.6.2000) bol založený spevokol zložený z klientov zariadenia, ktorý začal pôsobiť pod vedením jedného z klientov zariadenia – pána Jozefa Krajčoviča. Spevokol sa v tomto období skladal z ôsmych členov a pôsobil 9 rokov – do 9.7.2009. Po tomto dátume spevokol na krátky čas prerušil svoju činnosť. Obnova pôsobenia spevokolu nastala v októbri roku 2009 pod vedením pani Anny Háčikovej – zamestnankyne nášho zariadenia. Spevokol pokračoval v činnosti s tým istým počtom členov. Od tohto obdobia pôsobí až dodnes. Na nácvik programu sa členky spevokolu stretávajú podľa potreby. Aktivity spevokolu sú rôznorodé – či už pre našich klientov Centra sociálnych služieb ANIMA, alebo mimo zariadenia. Sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých podujatí organizovaných pre našich klientov: fašiangy, medzinárodný deň žien, stavanie mája, deň matiek, gulášové posedenie, program k mesiacu október – mesiaca úcty k starším, či posedenie pri vianočnom stromčeku. So svojím programom už vystupovali na rôznych vernisážach výstav, v Klube seniorov v mestskej časti Okoličné, na kultúrnych podujatiach iných zariadení sociálnych služieb (napr. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš). Radosť svojimi piesňami rozdávali aj na podujatí v obchodnom dome STOPSHOP v Liptovskom Mikuláši, v rámci ktorého naše zariadenie dostalo priestor na prezentáciu svojej činnosti.

Tréning pamäti

Precvičovanie kognitívnych funkcií klientov má za cieľ aktivizáciu klienta a spolu s farmakologickou liečbou stabilizovanie jeho kognitívnej úrovne. Stretnutia zamerané na tréning pamäti sa uskutočňujú raz za týždeň pod vedením pracovníčky vyškolenej v Centre MEMORY, n. o. Bratislava.

Arteterapia

Je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Stretnutiu sú zamerané na estetické cítenie klienta a rozvoj jeho fantázie. Klienti sa venujú maľbe, kresbe i vytváraniu plastík. Pri práci využívajú rôzne techniky a materiály, o. i. odpadový materiál ako papier a drôt. V rámci terapie klienti občas navštívia aj výstavy týkajúce sa umenia.

Biblioterapia

Je metóda psychoterapie využívajúca čítanie. Už od roku 2012 sa v našom zariadení uskutočňujú stretnutia s pracovníčkou Liptovskej knižnice. Pravidelne sa na nich zúčastňuje 12 – 15 klientov, ktorí besedujú o dielach mnohých spisovateľov. Súčasťou stretnutí sú aj diskusie na rôzne témy. Okrem skupinovej terapie, ktorá sa realizuje raz – dvakrát týždenne v relaxačnej miestnosti, sa uskutočňuje aj individuálna terapia u imobilných klientov priamo na bytových jednotkách.

Tanečná terapia a dramatoterapia

Sú psychoterapeutické metódy, ktoré využívajú tanec, pohyb a rôzne formy hrania za účelom dosiahnutia emočnej, kognitívnej, sociálnej, behaviorálnej a fyzickej integrity jedinca. Ich úlohou je priniesť niečo hodnotné, náučné alebo morálne obohacujúce a zároveň byť prostriedkom stretávania sa a spoločenského vyžitia. Klienti si v rámci týchto terapií nacvičujú krátke divadelné predstavenia a tance.

Aromaterapia

Je jednou z metód prírodnej medicíny, ktorá aplikáciou silíc (éterických olejov) lieči rôzne ochorenia. Pre našich klientov sa aromaterapia využíva na relaxačné účely a navodenie príjemnej atmosféry. Vďaka uvoľňovaným esenciálnym olejom sa prevonia celá relaxačná miestnosť. Oleje tiež uvoľňujú myseľ a zlepšujú duševný i fyzický stav.

Fytoterapia

Je liečba pomocou využitia liečivých rastlín. Zameranie fytoterapie v našom zariadení je pestovanie a následné spracovanie liečivých bylín. Klienti pod vedením pracovníka sejú do pareniska a neskôr presádzajú do gabiónových záhonov rôzne druhy bylín (napr. repík lekársky, šalvia, veronika lekárska, medovka, mäta prieporná, levanduľa,...). Liečivé rastliny je možné využiť v každodennom živote v širokej oblasti - na prípravu čajov, liečivých kvapiek, nápojov, mastičiek, ako koreniny, alebo len pre potešenie z ich krásy a vône. Taktiež môžu okrášľovať príbytky vo forme kytičiek, vencov, alebo ako voňačka v šatníku, na stole, alebo vankúšik na spanie.

Reminiscenčná terapia

Reminiscenčná terapia je aktivizačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho spomienky ho aktivizuje. Táto terapia sa dá preložiť aj ako terapia spomienkami. Uskutočňuje sa prostredníctvom rôznych podnetov ako sú staré fotografie, predmety, hudba a všetko, čo sa viaže na aktívny život klientov. Cieľom je oživenie minulých skúseností, najmä tých, ktoré sú pozitívne a pre klienta veľmi dôležité. Patria tu najmä rodinné udalosti, obdobia, kedy sa cítili veľmi dobre a na ktoré radi spomínajú.
Pri tejto terapii je dôležité vytvoriť uvoľnené prostredie, ktoré navodí príjemnú atmosféru vhodnú na spontánne reakcie klientov. Na tieto účely je určená spomienková miestnosť na 4. poschodí, ktorá je vybavená nábytkom a predmetmi z dôb našich klientov.

Liečebná rehabilitácia

Klienti ZpS, DSS a ŠZ za rehabilitáciou na odporúčanie lekára nemusia dochádzať do zdravotníckeho zariadenia v Liptovskom Mikuláši, ale je poskytovaná priamo v zariadení, nakoľko máme vybavené rehabilitačné centrum. Medzi realizované výkony patrí: liečebná telesná výchova, ultrazvuk, phyaction, magnetoterapia, parafín a perličkový kúpeľ.

Terapie poskytované v Útulku (Nábrežie)

Pracovná terapia

Cieľom pracovnej terapie ja aktívna snaha zapájať klientov do pracovných činností, ktoré sa bežne vykonávajú v každej domácnosti. Jedná sa o menšie pomocné práce pri udržiavaní budovy a okolia útulku. Všetky upratovacie činnosti v budove útulku vykonávajú sami klienti a mnohí z nich sa musia najskôr týmto činnostiam priučiť.
Každý týždeň v sobotu vykonávajú klienti dôkladné upratovanie v rámci hospodárskeho dňa. Službu má vždy jeden klient a počas tohto týždňa zodpovedá za čistotu WC, kúpeľne, kuchyne a schodísk. Stará sa aj o čistotu chodníkov okolo budovy.
Klienti obhospodarujú v rámci svojich možností a schopností záhradu, pestujú v nej zeleninu, udržujú ovocné a okrasné dreviny.
Počas celého roka sa spoločne starajú o výzdobu v útulku.

Terapie poskytované na Integrovanom pracovisku „Pálkovo centrum“ (Palúdzka) – Poradenské centrum a Zariadenie núdzového bývania

Sociálna terapia

Špecifický druh odbornej intervencie, prostredníctvom ktorého u detí a žien v ZNB dosahujeme zmeny v ich chovaní, priamym aj nepriamym pôsobením. Ide hlavne o pomoc pri situáciách, ktoré bezprostredne ohrozujú klienta, pomáhame nimi eliminovať riziká v daných životných situáciách.

Ergoterapia

Ergoterapia - liečba prácou alebo pracovná terapia. Je súčasť liečebnej rehabilitácie a psychoterapie. Je to liečebný postup, pri ktorom terapeuticky využívame pracovnú činnosť podľa možností a schopností klientov. Je založená na prístupe zameranom na klienta. Hlavným terapeutickým prostriedkom ergoterapie je zmysluplná činnosť alebo zamestnanie klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok terapie. Táto pracovná terapia je na jednej strane účelné zamestnávanie orientované na realitu života a na druhej strane vyzdvihujúce kreatívnu činnosť. Liečba využíva pracovnú činnosť k dosiahnutiu lepšej reedukácie funkcií organizmu.

Arteterapia

Arteterapia -  je riadená cielená činnosť, pri ktorej využívame výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Je to liečba výtvarným umením, druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov u našich klientov.

Biblioterapia

Biblioterapia - revitalizácia, resocializácia a celkový rozvoj osobnosti. Základom je presvedčenie, že kniha môže priaznivo ovplyvniť správanie klienta. Účelom biblioterapie je dopomôcť klientovi k vnútornému rastu. Mala by ho podnietiť a povzbudiť k aktívnemu spôsobu života.

Fytoterapia

Fytoterapia - je liečba pomocou využitia liečivých rastlín, čiže liečba bylinkami. Môžeme teda povedať, že rastlinná liečba je taká stará, ako ľudstvo samo. Je spojená s vychádzkami do prírody, poznávaním vlastností rastlín a ich mnohostranným využitím v živote.

Pohybová a tanečná terapia

Pohybová a tanečná terapia - ktorej hlavným cieľom je osobná fyzická a psychická zdatnosť a pretavenie pohybu do emócií. Nejde o športové výkony, ale o rozvoj pohybu a jeho dôležitosti pre kvalitu života. Snažíme sa o celkovú aktivizáciu organizmu, zlepšenie koordinácie, dynamiky, vytrvalosti a agitáciu zdravého životného štýlu.

Muzikoterapia

Muzikoterapia - je uznávanou súčasťou modernej psychoterapeutickej liečby, ktorá reaguje na duševné preťaženie klientov, na vnútorné krízy, traumy a stresy súčasného človeka. Muzikoterapia je liečba hudbou, ktorá využíva upokojujúce účinky hudby, pomáha odbúravať stres a agresiu. Je u nás osvedčenou hlavne v kontexte uvoľnenia klientov od dennodenných záťažových situácií.

Práca s PC a internetom

Práca s PC a internetom - príprava na postupnú integráciu do spoločnosti, čo najviac eliminovať bariéry medzi našimi klientmi a ich blízkymi a zabezpečenie kvalitnejšieho života s minimálnymi obmedzeniami v našom zariadení. Taktiež forma informácií napr. o pracovnom trhu a ich implementácie do života klientov. Schopnosť využívania informácií, ktoré napomáhajú riešiť krízové situácie jednotlivých klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií