Nábrežie Dr. A. Stodolu

V útulku sa podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a). Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

V útulku sa

a) poskytuje

 • ubytovanie na určitý čas
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv

b) utvárajú podmienky na

 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Kapacita útulku je 12 klientov.

 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií