Paludzka - Pálkovo centrum činnosť

Sociálna terapia

Špecifický druh odbornej intervencie, prostredníctvom ktorého u detí a žien v ZNB dosahujeme zmeny v ich správaní, priamym aj nepriamym pôsobením. Ide hlavne o pomoc pri situáciách, ktoré bezprostredne ohrozujú klienta, pomáhame nimi eliminovať riziká v daných životných situáciách.

Činnosť spojená s prvkami ergoterapie

Ergoterapia - pracovná terapia. Je súčasť sociálnej rehabilitácie. Je to metóda, pri ktorej terapeuticky využívame pracovnú činnosť podľa možností a schopností klientov. Je založená na prístupe zameranom na klienta. Hlavným prostriedkom ergoterapie je zmysluplná činnosť alebo zamestnanie klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok terapie. Táto pracovná terapia je na jednej strane účelné zamestnávanie orientované na realitu života a na druhej strane vyzdvihujúce kreatívnu činnosť. Využíva pracovnú činnosť k dosiahnutiu lepšej reedukácie funkcií organizmu.

Artefiletika

Arteterapia - je riadená cielená činnosť, pri ktorej využívame výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Zameriava sa na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov u našich klientov.

Biblioterapia

Biblioterapia - revitalizácia, resocializácia a celkový rozvoj osobnosti. Základom je presvedčenie, že kniha môže priaznivo ovplyvniť správanie klienta. Účelom biblioterapie je dopomôcť klientovi k vnútornému rastu. Mala by ho podnietiť a povzbudiť k aktívnemu spôsobu života.

Činnosť s prvkami fytoterapie

Je spojená s vychádzkami do prírody, poznávaním vlastností rastlín a ich mnohostranným využitím v živote.

Činnosť s prvkami muzikoterapie

Reaguje na duševné preťaženie klientov, na vnútorné krízy, traumy a stresy súčasného človeka. Využíva upokojujúce účinky hudby, pomáha odbúravať stres a agresiu. Je u nás osvedčenou hlavne v kontexte uvoľnenia klientov od dennodenných záťažových situácií.

Práca s PC a internetom

Práca s PC a internetom - príprava na postupnú integráciu do spoločnosti, čo najviac eliminovať bariéry medzi našimi klientmi a ich blízkymi a zabezpečenie kvalitnejšieho života s minimálnymi obmedzeniami v našom zariadení. Taktiež forma získavania informácií napr. o pracovnom trhu a ich implementácie do života klientov. Schopnosť využívania informácií, ktoré napomáhajú riešiť krízové situácie jednotlivých klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií