Podbreziny činnosť

Činnosť s aplikovaním prvkov ergoterapie

Na pracovisku ZpS, DSS a ŠZ sú zriadené dve tvorivé dielne. V nich klienti vyrábajú rôzne darčekové a dekoratívne predmety. Pod vedením zamestnancov – ergoterapeutov pracujú s rôznymi materiálmi: papier, látka, vlna, prírodniny, sadra a iné. Klienti tvorivé dielne veľmi radi navštevujú, práca v nich im prinášala pocit užitočnosti, spokojnosti a príjemne stráveného voľného času. Vyrobené predmety skrášľujú interiér zariadenia. Mnohé z nich slúžia ako darčeky na spoločenských podujatiach v zariadení. Výrobky sú tiež vystavené na rôznych výstavách.

Canisterapia

Na Slovensku je pomerne novou formou terapie, pri ktorej sa používa pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie človeka. Uplatňuje sa najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda. V roku 2015 bola nadviazaná spolupráca s pani Čenkovou, majiteľkou psíka Dobyho. V nepravidelných intervaloch obaja navštevujú klientov zariadenia a svojou prítomnosťou im vždy dokážu spríjemniť deň.

Biblioterapia

Je metóda psychoterapie využívajúca čítanie. Už od roku 2012 sa v našom zariadení uskutočňujú stretnutia s pracovníčkou Liptovskej knižnice. Pravidelne sa na nich zúčastňuje 12 – 15 klientov, ktorí besedujú o dielach mnohých spisovateľov. Súčasťou stretnutí sú aj diskusie na rôzne témy. Okrem skupinovej terapie, ktorá sa realizuje raz – dvakrát týždenne v relaxačnej miestnosti, sa uskutočňuje aj individuálna terapia u imobilných klientov priamo na bytových jednotkách.

Tréning pamäti

Precvičovanie kognitívnych funkcií prijímatela sociálnej služby má za cieľ aktivizáciu a stabilizovanie jeho kognitívnej úrovne. Stretnutia zamerané na tréning pamäti sa uskutočňujú raz za týždeň pod vedením vyškolenej pracovníčky.

Hipoterapia 

Je špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Je určená o. i. osobám so zmyslovými a duševnými poruchami.

V roku 2011 bola nadviazaná spolupráca s podnikateľkou pani Jančuškovou z firmy Gazdáčik. Záujem o stretnutia s koníkmi je zo strany klientov veľký, vždy sa na nich zúčastňuje min. 20 – 25 klientov. Viacerí klienti radi využijú možnosť kone pohladkať, alebo ich vyčesať kefami. Odvážnejší klienti sa na koníkoch aj prevezú.

Činnosť s aplikovaním prvkov muzikoterapie

Táto činnosť využíva upokojujúce účinky hudby, pomáha odbúravať stres a agresiu. Reaguje na alarmujúce duševné preťaženie, na vnútorné krízy, traumy a stresy súčasného človeka. Stretnutia sa konajú raz za týždeň. Sú zamerané na skupinový spev ľudových piesní, počúvanie relaxačnej a inštrumentálnej hudby. Prijímatelia sociálnej služby využívajú tiež základné Orffove hudobné nástroje. Príležitostne sú Prijímatelia sociálnej služby pri speve sprevádzaní hrou na klávesový nástroj prípadne akerdeón.

Artefiletika

Je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Stretnutiu sú zamerané na estetické cítenie klienta a rozvoj jeho fantázie. Klienti sa venujú maľbe, kresbe i vytváraniu plastík. Pri práci využívajú rôzne techniky a materiály, o. i. odpadový materiál ako papier a drôt. V rámci terapie klienti občas navštívia aj výstavy týkajúce sa umenia.

Tanečná terapia a dramatoterapia

Sú psychoterapeutické metódy, ktoré využívajú tanec, pohyb a rôzne formy hrania za účelom dosiahnutia emočnej, kognitívnej, sociálnej, behaviorálnej a fyzickej integrity jedinca. Ich úlohou je priniesť niečo hodnotné, náučné alebo morálne obohacujúce a zároveň byť prostriedkom stretávania sa a spoločenského vyžitia. Klienti si v rámci týchto terapií nacvičujú krátke divadelné predstavenia a tance.

Reminiscenčná terapia

Reminescencia využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho spomienky ho aktivizuje. Uskutočňuje sa prostredníctvom rôznych podnetov ako sú staré fotografie, predmety, hudba a všetko, čo sa viaže na aktívny život klientov. Cieľom je oživenie minulých skúseností, najmä tých, ktoré sú pozitívne a pre klienta veľmi dôležité. Patria tu najmä rodinné udalosti, obdobia, kedy sa cítili veľmi dobre a na ktoré radi spomínajú.

Pri reminescencii je dôležité vytvoriť uvoľnené prostredie, ktoré navodí príjemnú atmosféru vhodnú na spontánne reakcie klientov. Na tieto účely je určená spomienková miestnosť, ktorá je vybavená nábytkom a predmetmi z dôb našich klientov.

 

 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií