Paludzka - "Pálkovo centrum"

Na pracovisku  Pálkovo centrum je poskytovaná pobytová sociálna služba - Zariadenie núdzového bývania. V rámci tohto pracoviska sú poskytované aj podporné služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

  • Pomoc pri výkone opatrovateľských práv §55 citovaného zákona
  • Denné centrum § 56
  • Podpora samostatného bývania § 57 citovaného zákona.

V zariadení núdzového bývania sa ambulantne poskytuje aj sociálne poradenstvo. Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Poskytujeme bezplatne:

Krízové strániace poradenstvo

Cieľom krízového strániaceho poradenstva je pomoc ženám a deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii násilia prostredníctvom posilnenia na zvládanie situácie tým, že stojíme na strane ženy a detí.

Právne poradenstvo

Poskytovanie právnej služby a právnej pomoci vo všetkých oblastiach súvisiacich s potrebami klientky.

Psychologickú pomoc

V poradenskom centre pracuje psychológ, ktorý pomáha klientkám a ich deťom zvládať prežitú traumu, budovať stratené sebavedomie, učiť klientky viesť samostatný život bez násilia.

Podporné skupiny

Pravidelné stretávanie sa žien a detí, ktoré zažívali alebo zažívajú násilie s cieľom vzájomnej pomoci, podpory a posilnenia. Súčasťou stretnutí je aj prísun informácií o probléme.

Sprievod

V prípade potreby zabezpečíme sprievod klientky na súdy, k lekárovi a iné pre ňu potrebné inštitúcie.

Pomoc pri spracovaní žiadostí

Poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, spisovaní a podávaní písomných podaní, pri písomnej komunikácii v úradnom styku.

Sprostredkovanie ubytovania na určitú dobu

Súčasťou Centra sociálnych služieb ANIMA je aj Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 14 miest. Táto služba je poskytovaná za úhradu, je spoplatnená podľa cenníka a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a ubytovaní. V prípade potreby vieme sprostredkovať ubytovanie v inom - podobnom zariadení.

Preventívne aktivity

Besedy so študentmi a žiakmi vysokých, stredných a základných škôl na tému domáce násilie, agresivita v rodine, možnosť ochrany. Stretnutia prebiehajú v školskom prostredí s využitím zážitkových, diskusných a iných techník. Besedy na danú tému môžu byť určené aj pre širšiu verejnosť.

 

ZNB – Zariadenie núdzového bývania

Kapacita zariadenia je 14 osôb.

V zariadení núdzového bývania (ZNB) sa podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 29 . Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

ZNB poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (§ 2, ods.2 písm. a)) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb (§ 2, ods.2 písm. g)), z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania (§ 2, ods.2 písm. i)) .

(1) V zariadení núdzového bývania sa

  • poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ubytovanie,
  • utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

(2) Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

(3) Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).

(4) Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií