Poradenské centrum

Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov je sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Naše poradenské centrum na základe akreditácie poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti a osoby zažívajúce domáce násilie.

Poskytujeme bezplatne:

Krízové strániace poradenstvo

Cieľom krízového strániaceho poradenstva je pomoc ženám a deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii násilia prostredníctvom posilnenia na zvládanie situácie tým, že stojíme na strane ženy a detí.

Právne poradenstvo

Poskytovanie právnej služby a právnej pomoci vo všetkých oblastiach súvisiacich s potrebami klientky.

Psychologickú pomoc

V poradenskom centre pracuje psychológ, ktorý pomáha klientkám a ich deťom zvládať prežitú traumu, budovať stratené sebavedomie, učiť klientky viesť samostatný život bez násilia.

Podporné skupiny

Pravidelné stretávanie sa žien a detí, ktoré zažívali alebo zažívajú násilie s cieľom vzájomnej pomoci, podpory a posilnenia. Súčasťou stretnutí je aj prísun informácií o probléme.

Sprievod

V prípade potreby zabezpečíme sprievod klientky na súdy, k lekárovi a iné pre ňu potrebné inštitúcie.

Pomoc pri spracovaní žiadostí

Poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, spisovaní a podávaní písomných podaní, pri písomnej komunikácii v úradnom styku.

Sprostredkovanie ubytovania na určitú dobu

Súčasťou Centra sociálnych služieb ANIMA je aj Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 6 miest. Táto služba je poskytovaná za úhradu, je spoplatnená podľa cenníka a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a ubytovaní. V prípade potreby vieme sprostredkovať ubytovanie v inom -  podobnom zariadení.

Preventívne aktivity

Besedy so študentmi a žiakmi vysokých, stredných a základných škôl na tému domáce násilie, agresivita v rodine, možnosť ochrany. Stretnutia prebiehajú v školskom prostredí s využitím zážitkových, diskusných a iných techník. Besedy na danú tému môžu byť určené  aj pre širšiu verejnosť.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií