História

Zariadenie ako také prešlo od svojho vzniku rôznymi premenami, či už v oblasti kompetencii, alebo rozširovaním poskytovaných služieb.

Dňa 1. 1. 1990 bolo Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši zriadené zariadenie ako Domov penzión pre dôchodcov. V tom čase zariadenie pozostávalo z dvoch samostatne stojacích budov, čo neraz komplikovalo pohyb obyvateľov hlavne v zimnom období. Domov penzión pre dôchodcov 24. 7. 1996 prešiel pod správu Krajského úradu v Žiline. Dňa 1.7.1998 Krajský úrad v Žiline vydal novú zriaďovaciu listinu so zmenou názvu na Domov dôchodcov a dodatkom k zriaďovacej listine zo dňa 1. 1. 2002 vznikol Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. S účinnosťou od 1. 7. 2002 bolo zariadenie delimitované na Žilinský samosprávny kraj. So zariadením bol zlúčený aj Útulok. “Pálkovo centrum“ - Krízové stredisko, ktoré fungovalo samostatne, 1. 7. 2002 bolo zlúčené so zariadením (jeho činnosť bola ukončená 31. 12. 2018 na základe legislatívnych zmien). 10. 8. 2005 bol započatý projekt výstavby hospodárskeho pavilónu, ktorý dve bytovky spojil v jeden celok. Výstavbou pribudla zariadeniu vlastná stravovacia prevádzka, rehabilitačné priestory s elektroterapiou, vodoliečbou a malou telocvičňou. Pribudli administratívne priestory a ambulancia. 

Najväčšími zmenami prešlo zariadenie v roku 2010 a to nie len zmenou názvu ale aj bohatým rozšírením ponúkaných služieb. Názov zariadenia sa zmenil 1.6.2010 na: Centrum sociálnych služieb ANIMA (ďalej len „Zariadenie“).

Zariadenie malo vytvorené nasledovné pracoviská:

 • Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“),
 • Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“)
 • Špecializované zariadenie (ďalej len „ŠZ“),
 • Jedáleň,
 • Službu včasnej intervencie,
 • Útulok.
 • „Pálkovo centrum“

K 31. 12. 2018 bola na základe legislatívnych zmien zrušená poskytovaná služba - „Krízové stredisko“. Avšak od 01. 01. 2019 bola rozšírená kapacita Zariadenia núdzového bývania (ďalej len „ZNB“) zo šesť klientov na štrnásť. Od 01. 01 .2019 bola taktiež rozšírená činnosť „Pálkovho centra“ o podporné služby:

 • Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
 • Denné centrum,
 • Podpora samostatného bývania.

V roku 2024 delimitačným protokolom prešlo pod CSS ANIMA Liptovský Mikuláš zariadenie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany.

DSS a ŠZ Smrečany. História zariadenia sa datuje od r. 1947, keď vtedajšia majiteľka M. Kyseľová rod. Szmreczányi darovala československému štátu kaštieľ s majerom postavený v r. 1750 v rokokovom slohu. ONV v Liptovskom Mikuláši vtedy rozhodlo, že tu bude útulok pre starých a opustených ľudí. Zariadenie vzniklo po vojne v roku 1948 pod názvom Štátny starobinec, v ktorom poskytovali služby 32 mužom a ženám. ONV im zakúpil ornú pôdu a hovädzí dobytok. V rokoch 1951 -1953 službu poskytovali rehoľné sestry, zariadenie premenovali v r. 1953 na Domov odpočinku a ženy boli premiestnené do iných zariadení. V r. 1955 sa zrušil chov hov. dobytka a začali sa venovať chovu oviec a včiel. Po diferenciácii ústavov v r. 1961 bol domov premenovaný na Ošetrovací ústav pre duševne chorých mužov od 25 rokov. V r. 1971-1973 bola postavená zrubová chata na ubytovanie, nakoľko sa kapacita zariadenia zvýšila na 81 klientov. Rehoľné sestry pôsobili v tomto zariadení až do r.1984. Od r.1980 fungovalo zariadenie aj so zdravotným personálom ako Okresný ústav sociálnej starostlivosti.

V r. 1989 sa začala pripravovať prístavba k pôvodnému kaštieľu, nakoľko priestory kapacitne nevyhovovali. Rok 1991 bol prelomovým obdobím, zariadenie dostalo zriaďovaciu listinu a bol menovaný prvý riaditeľ, ktorý doviedol vybudovanie prístavby, kanalizácie a plynofikácie do úspešného konca a zariadenie tak dostalo nový vzhľad. Postupne sa kapacita znižovala na 76 klientov. Od r. 1996 zariadenie bolo začlenené pod Krajský úrad Žilina, ktorý v 1998 zmenil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb pre dospelých s kapacitou 70 obyvateľov.

V roku 2002 zariadenie prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja a po zlúčení zariadení v r. 2008 s DSS Liptovský Hrádok poskytovalo služby pod názvom Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany

 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií