„Pálkovo centrum“ - Zariadenie núdzového bývania

Zariadenie sa nachádza v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš.

V zariadení núdzového bývania sa podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g). Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.

V zariadení núdzového bývania sa

a)  poskytuje

 • ubytovanie na určitý čas
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na

 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).

Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).

V rámci pracoviska „Pálkovo centrum“ je umiestnené aj Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti. (viď samostatný odkaz „Poradenské centrum“) poskytujúce špecializované poradenstvo.

V rámci tohto pracoviska sú poskytované aj podporné služby podľa §55 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

 • Pomoc pri výkone opatrovateľských práv §56 citovaného zákona
 • Denné centrum
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • Podpora samostatného bývania §57 citovaného zákona.
 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií