Pracovisko Pálkovo centrum

Jeho činnosť upravuje Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších právnych predpisov.  Pálkovo centrum vzniklo 1.9.1995 ako špeciálne výchovné zariadenie poskytujúc komplexnú starostlivosť deťom a mládeži s poruchami správania. Od 1.9.2000 sa transformovalo na Krízové stredisko v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2002 je Krízové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ako akreditovaný subjekt MPSVaR.

Poskytuje starostlivosť najmä deťom a mládeži s poruchami správania s neskončenou prípravou na povolanie, výchova ktorých je vážne ohrozená alebo narušená. Tiež poskytuje výchovnú starostlivosť na predchádzanie sociálno-patologickým javom, ich zmierneniu a špecializovanú odbornú intervenciu, zameranú na odstránenie alebo zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu dieťaťa. Pracuje v oblasti poradenstva a sociálnej intervencie, na báze ambulantnej poradenskej komunity pre deti a mládež s problémami v sociálnom správaní a s poruchami správania, pričom sa systematicky využívajú skupinové techniky, rodinná psychoterapia, skupinová dynamika, sociálne učenie a metódy sociálneho tréningu. Systematické a komplexné odborné úsilie pracovníkov PC sa zameriava na optimalizáciu správania detí a mládeže už v období, keď toto správanie nie je v závažnom rozpore so školským poriadkom a pokračuje kontinuálne pri porušovaní školského poriadku, ustanovení Zákona o rodine, Trestného zákona a Priestupkového zákona.
Od októbra 2007 má zriadené krízové lôžka a okrem ambulantnej formy poskytuje aj nevyhnutnú starostlivosť (ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie).

Nevyhnutnú starostlivosť poskytuje:
- deťom a mládeži s poruchami správania, deťom a mládeži ohrozeným sociálno-patologickými javmi, deťom a rodičom v ohrození na dobu maximálne tri kalendárne mesiace. V tomto období by malo dôjsť k zlepšeniu pomerov v rodine alebo inému riešeniu problému, - deťom a mládeži na úteku a deťom a mládeži cudzincov bez sprievodu /možnosť krátkodobého pobytu v zariadení, pokiaľ nedôjde k inému riešeniu/. Okrem nevyhnutnej starostlivosti je poskytovaná psychologická, výchovná a sociálna pomoc.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB