Cookies

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre spracovateľskú operáciu IS cookies

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Cookie je malý textový súbor, ktorý vzniká pri návšteve webovej stránky, ukladá sa do vášho počítača alebo mobilného zariadenia a obsahuje údaje z navštívených webových stránok. Vaša nasledujúca návšteva našich stránok tak bude rýchlejšia a efektívnejšia. Cookies sú dôležité pre správne fungovanie väčšiny stránok na internete. Súbory cookies nemôžu preskúmavať alebo čítať údaje na vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Súbory cookies sú dôležité a bezpečné.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 647 799, tel: 044 55 333 27, email: ddlm.deveckova@vuczilina.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo8@proenergy.sk.

Podrobnosti spracúvania osobných údajov

IS cookies

1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov je:

poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

1) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

používatelia webovej stránky prevádzkovateľa

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

Nevyhnutné súbory cookie (povinné pre správne fungovanie webových stránok) 
Sú základné súbory cookie, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.
Bez týchto súborov cookie vám nemôžeme poskytnúť určité služby na našom webe.
- Rozsah spracúvaných nevyhnutných súborov cookie: Stav použitia javascriptových súborov, Session ID.

3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom


Kategória príjemcov

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.: -iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)

(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)    

(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)

(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)    

Identifikácia príjemcov

1) iný oprávnený subjekt

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Neuskutočňuje sa.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba (prostredníctvom používania web stránky prevádzkovateľa).

6. Doba uchovávania osobných údajov

Po uplynutí doby súhlasu (ak súhlas dotknutá osoba neobnoví), najviac však 12 mesiacov.

7. Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: ddlm.deveckova@vuczilina.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

V prípade, ak nám dobrovoľne poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov, budeme v rámci nášho oprávneného záujmu a zároveň v rámci plnenia zákonnej povinnosti uchovávať dôkaz o jeho poskytnutí (v rozsahu znenia daného súhlasu) a to po dobu 3 rokov od skončenia jeho platnosti. Môžeme ho uchovávať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.), alebo ho použiť pre potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní a pod. 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií