OZ Ostrov nádeje

Občianske združenie OSTROV NÁDEJE (ďalej len OZ) vzniklo v roku 1996 ako nezisková organizácia, ktorá bude podporovať všeobecne prospešné ciele, rozvoj duchovných hodnôt, ochranu ľudských práv a iných humanitných cieľov v prospech detí a mládeže. OZ vzniklo pri Krízovom stredisku „Pálkovo centrum“. Dňa 1.7.2007 sa Krízové stredisko zlúčilo s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb so sídlom na Jefremovskej ulici v mestskej časti Podbreziny. Od 1.6.2010 sa zlúčené pracoviská pretransformovali na Centrum sociálnych služieb ANIMA. Od roku 2010 až do roku 2021 fungovalo OZ pri Pálkovom centre a jeho aktivity smerovali k podpore detí a mládeže od 5 do 20 rokov veku. Projekty OZ boli zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov so snahou o podporu schopností a zručností mladých ľudí, rozvoj charakterových vlastností a posilnenie sebadôvery detí a mládeže. Od roku 2021 sme zmenili stanovy OZ tak, aby bolo možné jeho činnosťou podporovať aj najpočetnejšiu skupinu klientov Centra sociálnych služieb ANIMA – seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom OZ je tak podporovanie všeobecne prospešných cieľov, rozvoj duševných hodnôt, ochrana ľudských práv a iných humanitárnych cieľov všetkých vekových skupín klientov a zlepšenie materiálno – technického vybavenia Centra sociálnych služieb ANIMA.

 

PDF icon Stanovy občianskeho združenia "Ostrov nádeje" PDF icon Formulár na poukázanie 2% dane z príjmov FO
  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií