Smrečany

V domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (od 1.1.2015 fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku) , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov.

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

CSS ANIMA poskytuje sociálnú službu v domove sociálnych služieb, pracovisko Smrečany formou, celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 31 prijímateľov.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov a má zdravotné postihnutie , ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa:

a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

CSS ANIMA poskytuje sociálnú službu v špecializovanom zariadení, pracovisko Smrečany formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 24 prijímateľov.

 

 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií