Informácie pre žiadateľov

KONANIE O ZAČATÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Konanie o začatí poskytovania sociálnej služby v CSS ANIMA – časť ZpS, DSS, ŠZ prebieha v zmysle platnej legislatívy (zákona 448/2008 Z. z.), VZN Žilinského samosprávneho kraja, zákona o správnom konaní a na základe Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

Konanie pred začatím poskytovania sociálnej služby

A) Zariadenie pre seniorov

Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný, resp. mestský úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Obec, resp. mesto vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví druh sociálnej služby a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti na sociálnu službu, na ktorú je žiadateľ odkázaný. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie uvedenej sociálnej služby.

B) Domov sociálnych služieb

Občan, ktorý nedovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave (fotokópie lekárskych vyšetrení, prepúšťaciu správu alebo lekársky nález) na príslušný vyšší územný celok v mieste trvalého bydliska žiadateľa. V našom kraji je to: Žilinský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina Samosprávny kraj (VUC) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví druh sociálnej služby a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti na sociálnu službu, na ktorú je žiadateľ odkázaný a zašle ho do vlastných rúk na adresu žiadateľa. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie uvedenej sociálnej služby.

C) Špecializované zariadenie

Dospelá fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchospepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave (fotokópie lekárskych vyšetrení, prepúšťaciu správu alebo lekársky nález) na príslušný VÚC v mieste trvalého bydliska žiadateľa.
Samosprávny kraj (VUC) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví druh sociálnej služby a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti na sociálnu službu, na ktorú je žiadateľ odkázaný a zašle ho do vlastných rúk na adresu žiadateľa. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie uvedenej sociálnej služby.

Postup pri podaní žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v CSS ANIMA

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby (Žiadosť) a jej prílohy (Vyhlasenie o majetku a Suhlas) podpisuje žiadateľ sám. V prípade, že tak nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov, je potrebné doložiť potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa (neschopnosť podpisu, prípadne o tom, že sa nedokáže adekvátne vyjadriť k obsahu žiadosti). V takomto prípade žiadosť o jej prílohy podpisuje rodinný príslušník.

Prílohy k žiadosti (Žiadosť) o poskytovanie sociálnej služby:

 • originál, resp. overená kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (overovanie sa realizuje na matrike alebo u notára)
 • kópia posudku (nemusí sa overovať) o odkázanosti na sociálnu službu
 • súhlas so spracovaním osobných údajov Suhlas
 • vyhlásenie o majetku Vyhlasenie o majetku
 • doklady preukazujúce zmeny vo vlastníctve nehnuteľného majetku za obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje príjem a majetok na účely platenia úhrady za sociálnu službu v zmysle § 72 odsek 15 - 17 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov (kúpna zmluva, list vlastníctva, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva, potvrdenie obecného, resp. mestského úradu o neplatení dane z nehnuteľnosti, ...)
 • posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne, resp. potvrdenie o aktuálnom príjme (dôchodku) zo sociálnej poisťovne
 • ak je žiadateľ poberateľom sociálnych dávok (napr. dávka v hmotnej núdzi) aj posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok
 • doklady o príjme a majetku spoločne posudzovaných osôb (manžel/manželka)
 • doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami je potrebné osobne alebo poštou doručiť do CSS ANIMA, Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš. Žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby sú v CSS ANIMA – na pracovisku ZpS, DSS a ŠZ evidovaní podľa poradia, v akom bola doručená kompletná žiadosť o poskytovanie sociálnej služby pre jednotlivé druhy poskytovanej sociálnej služby.

PDF icon Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ŽSK Súbor Žiadosť o uzatvorenie zmluvy Súbor Súhlas so spracovaním osobných údajov PDF icon Čestné vyhlásenie o majetku
 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB