Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov  a má zdravotné postihnutie , ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,  pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa:

a)  poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

b) zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

CSS ANIMA poskytuje sociálnú službu v špecializovanom zariadení formou:

 • celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 70 prijímateľov

Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Obedy je možné odoberať na základe zmluvy o dodávke stravy aj pre seniorov a občanov so ZP, ktorí nie sú klientmi zariadenia, pričom výška stravnej jednotky je:
racionálna strava 2,50 €
diabetická strava 2,80 €

Duchovná starostlivosť pre veriacich

Veriaci klienti majú možnosť zúčastňovať sa na pravidelných stretnutiach organizovaných priamo v zariadení v miestnosti upravenej ako modlitebňa. Túto službu okrem našich klientov využívajú aj seniori z blízkeho okolia. Klienti s katolíckym vierovyznaním sa stretávajú na bohoslužbách každú sobotu o 16,30 hod., taktiež každý prvý piatok v mesiaci je omša so spoveďou o 15,00 hod. Klienti s evanjelickým vierovyznaním sa stretávajú každú druhú sobotu o 9,00 hod. V prípade záujmu navštevujú kňazi imobilných klientov priamo na bytovej jednotke. Okrem toho kňazi navštevujú zariadenie aj pri príležitosti rôznych cirkevných sviatkov.

Klienti môžu v prípade záujmu využiť platené služby priamo v zariadení: masér, kaderník, pedikúra.

Masáž

Kaderníčka

Pedikúra

Rehabilitácia

 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií