jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska

Služby

Centrum sociálnych služieb ANIMA poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 • základné sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • pracovná terapia,
 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
 • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,
 • poskytovanie osobného vybavenia,
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • rekreačná, záujmová a kultúrna činnosť,
 • duchovná starostlivosť pre veriacich,
 • výchovná starostlivosť ako predchádzanie sociálno-patologickým javom,
 • špecializovaná odborná intervencia, zameraná na odstránenie alebo zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu dieťaťa,
 • rodinná psychoterapia, skupinová dynamika,  sociálne učenie a metódy sociálneho tréningu