Služba včasnej intervencie od apríla 2018 aj v našom zariadení

CSS ANIMA má od 19.4.2018 zaregistrovanú novú sociálnu službu - Službu včasnej intervencie (SVI), ktorá je určená pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov. SVI poskytujeme ambulantnou formou v objekte zariadenia CSS ANIMA na sídlisku Podbreziny a terénnou formou v prirodzenom domácom prostredí rodiny.

POSKYTUJEME:

•   podporu, usmernenie, povzbudenie,
 
•   sociálne poradenstvo, 
 
•   psychologické poradenstvo, 
 
•    základné informácie o možnostiach rozvoja dieťaťa, stimulácia komplexného vývinu dieťaťa, požičiavanie hračiek a pomôcok,
 
•   služby fyzioterapeuta, stimulácia zameraná na zlepšenie motorických schopností dieťaťa,
 
•   smerujeme rodinu na vhodných špecialistov z ich regiónu,
 
• odovzdáme kontakty na občianske združenia, poradne a svojpomocné skupiny z regiónu, 
 
•  spájame  rodičov detí s rovnakou diagnózou s cieľom viesť podporné skupiny, organizovať spoločné aktivity, prednášky, neformálne stretnutia,
 
• vysvetľujeme možnosti v oblasti výchovy a vzdelávania dieťaťa, pomoc pri výbere predškolského/školského zariadenia, pomoc pri integrácii do vzdelávacieho procesu,
 
•  pomáhame rodičom zorientovať sa v zákonných normách zo sociálnej sféry,
 
•  poskytujeme poradenstvo v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, posudkovej činnosti,
 
• sprevádzanie a podpora rodiny pri vybavovaní záležitostí na úradoch, s lekármi a ďalšími inštitúciami.
 

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať telefonicky (0915 914 096), e-mailom (vcasnaintervencialm@vuczilina.sk) alebo osobným stretnutím v budove CSS ANIMA na sídlisku Podbreziny vo vyhradených priestoroch.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB